Atlas Krajiny Slovenskej republiky

Atlas Krajiny Slovenskej republiky

OnLine aplikácia predstavuje súbor mapových kompozícií, ktoré boli spracované na základe vedeckých poznatkov Atlasu SSR (1980), ako aj Etnografického atlasu Slovenska (1990). Snahou riešiteľov projektu bolo ilustrovať pôvodné prírodné pomery a vplyv ľudskej činnosti na vývoj slovenskej krajiny v čase prostredníctvom množiny samostatných tématických mapových zobrazení. V desiatich kapitolách sú poskytnuté ucelené informácie počnúc náčrtom historického vývoja osídlenia, územno-správneho usporiadania, geografickej polohy, sociálno-ekonomických pomerov. Detailne je znázornená prvotná a druhotná krajinná štruktúra. Finálne časti sa zaoberajú výskytom chránených území, prirodných zdrojov, stresových javov a zhodnotením kvality životného prostredia človeka.

http://geo.enviroportal.sk/atlassr